bartok [kukac] papaitk [pont] hu
8500 Pápa, Korona utca 27.
+36 89 313-116

Pályázati felhívás

Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 16. – 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8500 Pápa, Korona utca 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényesműködtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárhatógondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete ésdöntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeta jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelésiintézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet azirányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és az oktatott zeneművészeti ágban aművészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár vagy művész vagyelőadóművész szakképzettség vagy az oktatott szín- és bábművészeti ágakvalamelyikében a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség ésszakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelésiintézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagyfoglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzettszakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll atevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízássalegyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljesmunkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmaihelyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglététigazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségmeglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóravagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása soránszerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanárifeladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annakigazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizárófoglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázatianyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyelközléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyesadatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikerespályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírtintézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentummunkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhezrendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáféréstlétesít.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületiigazgató nyújt, a 06 89/795-206-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Minisztere címére történőmegküldésével (Pápai Tankerületi Központ címére: 8500 Pápa, Mézeskalácsutca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot:
  TK/174/00474-2/2022. , valamint a beosztásmegnevezését: Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola-Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • helyben szokásos módon: a Pápai Tankerületi Központ és a köznevelésiintézmény hirdetőtábláján
 • a Pápai Tankerületi Központ honlapján: https://kk.gov.hu/hirek-papai
 • települési önkormányzat helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött,bekötött és egy fűzés nélküli példányban) zárt borítékban kérjük megküldeni a PápaiTankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/papahonlapon szerezhet.

PDF-ben letölthető kiírás: Közigállás_intvez_PápaiBartók